ΗΡΥ 101 Λογική σχεδίαση
ΗΡΥ 201 Ψηφιακοί Υπολογιστές
ΗΡΥ 203 Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση
ΗΡΥ 302 Οργάνωση Υπολογιστών
ΗΡΥ 411 Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
ΗΡΥ 415 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΗΡΥ 417 Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
ΗΡΥ 418 Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών