ΗΡΥ 101Λογική σχεδίαση
ΗΡΥ 201Ψηφιακοί Υπολογιστές
ΗΡΥ 203Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση
ΗΡΥ 302Οργάνωση Υπολογιστών
ΗΡΥ 411Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
ΗΡΥ 415Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΗΡΥ 417Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
ΗΡΥ 418Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών